Site

Khóa học Ngữ pháp lớp 1

Khoá học video ngữ pháp khối 1 gồm các bài học video ôn luyện mẫu câu, các chủ điểm ngữ pháp trong chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn bộ khóa học có nhiều video chia theo các chủ điểm bám sát chương trình của Bộ. Với các video này, chúng tôi hy vọng học sinh thông hiểu ngữ pháp và áp dụng được vào các bài tập và giao tiếp tiếng Anh hằng ngày.

Giảng viên: Nguyễn Văn Quế

Nội dung khoá học

10 chương10 bài học

Topic 1 - Grade 1 - What colour is it
Topic 2 - Grade 1 - What's this?
Topic 3 - Grade 1 - Touch your head
Topic 4 - Grade 1 - I have a teddy bear
Topic 5 - Grade 1 - This is my mother
Topic 6 - Grade 1 - This is my kitchen
Topic 7 - Grade 1 - I want a banana
Topic 8 - Grade 1 - I like cats
Topic 9 - Grade 1 - I can swim
Topic 10 - Grade 1 - How old are you?

0 VNĐ

Khoá học bao gồm:

  • Topic 1: What colour is it ?
  • Topic 2: What's this?
  • Topic 3: Touch your head
  • Topic 4: I have a teddy bear
  • Topic 5: This is my mother
  • Topic 6: This is my kitchen
  • Topic 7: I want a banana
  • Topic 8: I like cats
  • Topic 9: I can swim
  • Topic 10: How old are you?

Mô tả khoá học

Thông qua các bài học video, học sinh sẽ được củng cố và ôn luyện các mẫu câu, các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh đã học trong chương trình Nhà trường. 

Khóa học cung cấp cho học sinh kiến thức Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản khối 1, bao gồm:

- Các từ loại trong tiếng Anh và vai trò của mỗi loại từ.

- Các câu trúc câu thường gặp.

- Phân loại trạng từ và cách dùng mỗi loại.

- Các cấu trúc câu cơ bản.

Lịch học

14:30:00 - 16:00:00 Thứ 7

Ngày bắt đầu học

03/01/2023

Ngày kết thúc học

31/10/2023

Thời gian học kế tiếp

14:30 CH, 07/01/2023