Site

Khóa học Ngữ pháp lớp 2

Khoá học video ngữ pháp khối 2 gồm các bài học video ôn luyện mẫu câu, các chủ điểm ngữ pháp trong chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn bộ khóa học có nhiều video chia theo các chủ điểm bám sát chương trình của Bộ. Với các video này, chúng tôi hy vọng học sinh thông hiểu ngữ pháp và áp dụng được vào các bài tập và giao tiếp tiếng Anh hằng ngày.

Giảng viên: Nguyễn Văn Quế

Nội dung khoá học

10 chương10 bài học

Topic 1 - Grade 2 - How many
Topic 2 - Grade 2 - What shape is it?
Topic 3 - Grade 2 - How are you?
Topic 4 - Grade 2 - Are these your socks?
Topic 5 - Grade 2 - What is that?
Topic 6 - Grade 2 - What do you do in your free time?
Topic 7 - Grade 2 - What can you do?
Topic 8 - Grade 2 - How do you go to school?
Topic 9 - Grade 2 - I want to go to the...
Topic 10 - Grade 2 - What day is it today?

0 VNĐ

Khoá học bao gồm:

  • Topic 1: How many
  • Topic 2: What shape is it?
  • Topic 3: How are you?
  • Topic 4: Are these your socks?
  • Topic 5: What is that?
  • Topic 6: What do you do in your free time?
  • Topic 7: What can you do?
  • Topic 8: How do you go to school?
  • Topic 9: I want to go to the...
  • Topic 10: What day is it today?

Mô tả khoá học

Thông qua các bài học video, học sinh sẽ được củng cố và ôn luyện các mẫu câu, các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh đã học trong chương trình Nhà trường. 

Khóa học cung cấp cho học sinh kiến thức Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản khối 2, bao gồm:

- Các từ loại trong tiếng Anh và vai trò của mỗi loại từ.

- Các câu trúc câu thường gặp.

- Phân loại trạng từ và cách dùng mỗi loại.

- Các cấu trúc câu cơ bản.