Site

Khóa học Ngữ pháp lớp 5

Khoá học video ngữ pháp khối 5 gồm các bài học video ôn luyện mẫu câu, các chủ điểm ngữ pháp trong chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn bộ khóa học có nhiều video chia theo các chủ điểm bám sát chương trình của Bộ. Với các video này, chúng tôi hy vọng học sinh thông hiểu ngữ pháp và áp dụng được vào các bài tập và giao tiếp tiếng Anh hằng ngày.

Giảng viên: Nguyễn Văn Quế

Nội dung khoá học

15 chương15 bài học

Topic 1 - Grade 5 - What's the matter ?
Topic 2 - Grade 5 - How often do you?
Topic 3 - Grade 5 - Can I borrow your glue ?
Topic 4 - Grade 5 - What did you do yesterday?
Topic 5 - Grade 5 - What would you like to be ?
Topic 6 - Grade 5 - What would you like to eat ?
Topic 7 - Grade 5 - Where did you go on holiday ?
Topic 8 - Grade 5 - Where will you be this weekend ?
Topic 9 - Grade 5 - What are you going to do this weekend ?
Topic 10 - Grade 5 - How did you get there ?
Topic 11 - Grade 5 - Comparatives
Topic 12 - Grade 5 - Did you go to the party ?
Topic13 - Grade 5 - Must and mustn't
Topic 14 - Grade 5 - WH-question
Topic 15 - Grade 5 - Superlatives

0 VNĐ

Khoá học bao gồm:

 • Topic 1: What's the matter?
 • Topic 2: How often do you?
 • Topic 3: Can I borrow your glue ?
 • Topic 4: What did you do yesterday ?
 • Topic 5: What would you like to be ?
 • Topic 6: What would you like to eat ?
 • Topic 7: Where did you go on holiday ?
 • Topic 8: Where will you be this weekend ?
 • Topic 9: What are you going to do this weekend ?
 • Topic 10: How did you get there ?
 • Topic 11: Comparatives
 • Topic 12: Did you go to the party ?
 • Topic 13: Must and mustn't
 • Topic 14: WH-question
 • Topic 15: Superlatives

Mô tả khoá học

Thông qua các bài học video, học sinh sẽ được củng cố và ôn luyện các mẫu câu, các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh đã học trong chương trình Nhà trường. 

Khóa học cung cấp cho học sinh kiến thức Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản khối 5, bao gồm:

- Các từ loại trong tiếng Anh và vai trò của mỗi loại từ.

- Động từ và các vấn đề liên quan đến động từ (VD: thời, thể, thức của động từ, ...)

- Danh từ và các vấn đề liên quan đến danh từ (phân loại danh từ, cách dùng các từ chỉ khối lượng, số lượng với danh từ, mạo từ, vv...)

- Tính từ và các vấn đề liên quan đến tính từ (vị trí của tính từ, dạng so sánh của tính từ, vv...)

- Các câu trúc câu thường gặp.

- Phân loại trạng từ và cách dùng mỗi loại

- Các cấu trúc câu cơ bản.